EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 معاونت پژوهش و فناوری کمينه
  
 
معرفی:
معاونت پژوهشی و فناوری تلاش دارد تا با مدیریت اجرای طرح های پژوهشی پژوهشگاه و برگزاری کارگاه‌های پژوهشی و سمینارهای علمی به توسعه دانش و پژوهش در حوزه اقیانوس شناسی همت گمارد. همچنین از دیگر اهداف این معاونت همکاری در برگزاری دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات اجرایی دولتی و غیردولتی در ارتباط با علوم و فنون دریایی است. راهکار دیگر که در سرلوحه اقدامات این معاونت لحاظ شده است، ایجاد ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور گسترش تبادل اطلاعات و خدمات علمی و پژوهشی در زمینه مطالعات دریایی و اقیانوسی است.
از دیگر اهداف این معاونت می توان به برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی پژوهشگاه از فرصت های مطالعاتی داخلی و خارجی و همچنین تعیین اولویت های پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت نام برد. بر این مبنا سالانه بودجه های تحقیقاتی معاونت ارزیابی و پس از تأیید در شورای مرکزی و ریاست پژوهشگاه در اختیار این معاونت قرار می گیرد.
به منظور اجرایی ساختن اهداف معاونت پژوهشی در چهارچوب این معاونت دو مدیریت در نظر گرفته شده است:
 
 
اهداف و وظایف معاونت پژوهشی و فناوری
 
برخی از مهمترین اهداف و وظایف معاونت پژوهشی به شرح زیر است:
 
♦  برنامه ریزی و تهیه و تدوین کلیه برنامه های تحقیقاتی، فناوری و آموزشی پژوهشگاه
♦  اداره و هدایت کلیه امور پژوهشی، فناوری و آموزشی پژوهشگاه
♦  انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و آموزشی سالانه پژوهشگاه و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم جهت ارتقا کیفیت پژوهش و آموزش پژوهشگاه
♦  تماس با مؤسسات علمی- پژوهشی داخلی و خارجی به‌منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی- پژوهشی در حوزه علوم و  فنون دریایی
♦  اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته پژوهشگاه
♦  همکاری با دفتر ریاست و روابط عمومی و مدیریت امور بین الملل پژوهشگاه در ارائه خدمات علمی- پژوهشی و برگزاری کارگاه‌های پژوهشی، سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات اجرایی در ارتباط با علوم و فنون دریایی
♦  همکاری در برگزاری دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات اجرایی دولتی و غیر دولتی در ارتباط با علوم و فنون دریایی
♦  برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور پژوهشی، همکاریهای علمی و نحوه کار کتابخانه ها، بانک اطلاعاتی و اطلاع رسانی علمی- پژوهشی پژوهشگاه
♦  برنامه‌ریزی و اداره کلیه امور مربوط به برگزاری همایش‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی پژوهشگاه
♦  نظارت بر امر تهیه و جمع آوری و در دسترس قرار دادن کتب، نشریات و مجلات علمی پژوهشی
♦  پیش‌بینی بودجه تحقیقاتی و نیازهای پژوهشی سالانه پژوهشگاه و تأیید آنها در شورای پژوهشگاه و همچنین ارسال گزارش به ریاست پژوهشگاه جهت تصویب نهایی
♦  برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
♦  تهیه برنامه‌های پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای طرح در شورای علمی- پژوهشی پژوهشگاه
♦  بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی و پژوهش کشور برای طرح در هیأت رئیسه
 
  
 
معرفی:
معاونت پژوهشی و فناوری تلاش دارد تا با مدیریت اجرای طرح های پژوهشی پژوهشگاه و برگزاری کارگاه‌های پژوهشی و سمینارهای علمی به توسعه دانش و پژوهش در حوزه اقیانوس شناسی همت گمارد. همچنین از دیگر اهداف این معاونت همکاری در برگزاری دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات اجرایی دولتی و غیردولتی در ارتباط با علوم و فنون دریایی است. راهکار دیگر که در سرلوحه اقدامات این معاونت لحاظ شده است، ایجاد ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور گسترش تبادل اطلاعات و خدمات علمی و پژوهشی در زمینه مطالعات دریایی و اقیانوسی است.
از دیگر اهداف این معاونت می توان به برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی پژوهشگاه از فرصت های مطالعاتی داخلی و خارجی و همچنین تعیین اولویت های پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت نام برد. بر این مبنا سالانه بودجه های تحقیقاتی معاونت ارزیابی و پس از تأیید در شورای مرکزی و ریاست پژوهشگاه در اختیار این معاونت قرار می گیرد.
به منظور اجرایی ساختن اهداف معاونت پژوهشی در چهارچوب این معاونت دو مدیریت در نظر گرفته شده است:
 
 
اهداف و وظایف معاونت پژوهشی و فناوری
 
برخی از مهمترین اهداف و وظایف معاونت پژوهشی به شرح زیر است:
 
♦  برنامه ریزی و تهیه و تدوین کلیه برنامه های تحقیقاتی، فناوری و آموزشی پژوهشگاه
♦  اداره و هدایت کلیه امور پژوهشی، فناوری و آموزشی پژوهشگاه
♦  انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و آموزشی سالانه پژوهشگاه و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم جهت ارتقا کیفیت پژوهش و آموزش پژوهشگاه
♦  تماس با مؤسسات علمی- پژوهشی داخلی و خارجی به‌منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی- پژوهشی در حوزه علوم و  فنون دریایی
♦  اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته پژوهشگاه
♦  همکاری با دفتر ریاست و روابط عمومی و مدیریت امور بین الملل پژوهشگاه در ارائه خدمات علمی- پژوهشی و برگزاری کارگاه‌های پژوهشی، سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات اجرایی در ارتباط با علوم و فنون دریایی
♦  همکاری در برگزاری دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات اجرایی دولتی و غیر دولتی در ارتباط با علوم و فنون دریایی
♦  برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور پژوهشی، همکاریهای علمی و نحوه کار کتابخانه ها، بانک اطلاعاتی و اطلاع رسانی علمی- پژوهشی پژوهشگاه
♦  برنامه‌ریزی و اداره کلیه امور مربوط به برگزاری همایش‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی پژوهشگاه
♦  نظارت بر امر تهیه و جمع آوری و در دسترس قرار دادن کتب، نشریات و مجلات علمی پژوهشی
♦  پیش‌بینی بودجه تحقیقاتی و نیازهای پژوهشی سالانه پژوهشگاه و تأیید آنها در شورای پژوهشگاه و همچنین ارسال گزارش به ریاست پژوهشگاه جهت تصویب نهایی
♦  برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
♦  تهیه برنامه‌های پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای طرح در شورای علمی- پژوهشی پژوهشگاه
♦  بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی و پژوهش کشور برای طرح در هیأت رئیسه
 

 چاپ   
   کمينه

 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.