EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 پوسترهای چاپ شده کمينه

 

 با کلیک بر روی هر یک از پوسترها آنها را در سایز بزرگتر مشاهده کنید

 برخی از پروژه های پژوهشگاه

مطالعات اقیانوس شناسی فیزیکی و آب های ساحلی جنوب دریای خزر ناحیه غرب
مطالعات اقیانوس شناسی فیزیکی و آب های ساحلی جنوب دریای خزر ناحیه شرق
مطالعات اقیانوس شناسی فیزیکی در تنگه خوران
بررسی آبسنگ های مرجانی در آب های ایرانی خلیج فارس
تعیین اقلیم امواج ناشی از باد در آب های دور از ساحل بندر امیر آباد
بررسی زمین شناسی و ژئومورفولوژی جزایر و سواحل خلیج فارس- جزیره قشم
مطالعه رسوبات هولوسن در جنوب دریای خزر (بخش مرکزی گیلان)
مدلسازی عددی توفان حاره ای گنو و امواج ناشی از آن در دریای عمان
رسوب شناسی و کانی شناسی خلیج گرگان
شناسایی منابع زیستی و بررسی اکولوِژی شیمیایی اسیدهای چرب در گونه های قالب نرم تنان در خلیج چابهار
مطالعات رسوبات هولوسن در جنوب دریای خزر (نکا- بابلسر)
بررسی عوامل کنترل کننده ویژگی های رسوبی و ژئوشیمیایی دریاچه ارومیه
پتانسیل سنجی آزمایشگاه شیمی دریای مرکز ملی اقیانوس شناسی در اندازه گیری
PAHs,PCBs
پروتئینهای استرس به عنوان نشانگر فشارهای محیطی و پیش آگهی تخریب در مرجان های خلیج فارس
تهیه میدان باد ماهواره ای 
در دریاهای ایرانQuikSCAT
مطالعه روند تغییرات فصلی پارامترهای فیزیکی آب خلیج چابهار
   
تحلیل حدی باد و موج به تفکیک جهت در دریاهای ایران
بررسی واکنش های هیدرولیکی موج شکن های سکویی شکل‌پذیر با استفاده از نتایج آزمایشگاهی
 

بررسی آبسنگ های مرجانی در آبهای ایرانی خلیج فارس فاز اول: جزیره کیش، جزیره لارک و خلیج نایبند

 

بررسی داده های فیزیکی گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس در تابستان 1388

 

بررسی برخی از فاکتورهای زیستی و شیمیایی آب دریا در هنگام گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس (تابستان 1388)

امکان سنجی تعیین رابطه ای جهت تعیین فرمول طیف موج در آب های ایران (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)

طراحی موج شکن شناور

توسعه بانک اطلاعاتی گشت های دریایی کشور

تهیه اطلس امواج خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزرایران

بررسی وجود ترکیب هموتائورین با خاصیت درمانی آلزایمر در برخی از جلبک های دریایی بومی ایران

اعتبارسنجی روش های مختلف استخراج هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای در رسوبات دریایی

بررسی ریسک و مدلسازی عددی سونامی در دریای خزر

بررسي هيدروكربن های آروماتیكي حلقویPAHs در رسوبات محدوده بين جزرومدي منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی 

توسعه مدل عددی پیش بینی امواج ناشی از باد در شمال اقیانوس هند

تهیه مدل عددی برای شبیه سازی رفتار هیدرودینامیکی اجسام صلب شناورتحت تاثیر امواج ناشی از سونامی

بررسی نفوذ آب شور به منابع آب شیرین در منطقه چابهار - نوبت اول

       

تعیین تأثیر اعداد بدون بعد عمق استغراق نسبی و عدد کلوگان-کارپنتر بر نحوه شکل گيری گردابه ها در اطراف موج شکن های مغروق قائم با استفاده ازمدل سازی عددی 

بانک اطلاعاتی اسناد تاریخی خلیج فارس

بررسی رابطه بین تغییرات بلوم های کلروفیل حاصل از مونسون در شمال اقیانوس هند با دمای سطح آب و میدان باد حاصل از داده های ماهواره ای

بررسی تغییرات الگوی پراکنش کلروفیل درجنوب دریایخزر در نتیجه هجوم شانه دار با استفاده از داده های ماهواره ای

       
   

بررسی رسوب شناسی و الگوی پراکنش رسوبات در فلات قاره )سواحل ایران(دریای عمان

شناخت عوارض ناشی از جریانات شکافنده درسواحل ایرانی دریای خزر 

 

 

 با کلیک بر روی هر یک از پوسترها آنها را در سایز بزرگتر مشاهده کنید

 برخی از پروژه های پژوهشگاه

مطالعات اقیانوس شناسی فیزیکی و آب های ساحلی جنوب دریای خزر ناحیه غرب
مطالعات اقیانوس شناسی فیزیکی و آب های ساحلی جنوب دریای خزر ناحیه شرق
مطالعات اقیانوس شناسی فیزیکی در تنگه خوران
بررسی آبسنگ های مرجانی در آب های ایرانی خلیج فارس
تعیین اقلیم امواج ناشی از باد در آب های دور از ساحل بندر امیر آباد
بررسی زمین شناسی و ژئومورفولوژی جزایر و سواحل خلیج فارس- جزیره قشم
مطالعه رسوبات هولوسن در جنوب دریای خزر (بخش مرکزی گیلان)
مدلسازی عددی توفان حاره ای گنو و امواج ناشی از آن در دریای عمان
رسوب شناسی و کانی شناسی خلیج گرگان
شناسایی منابع زیستی و بررسی اکولوِژی شیمیایی اسیدهای چرب در گونه های قالب نرم تنان در خلیج چابهار
مطالعات رسوبات هولوسن در جنوب دریای خزر (نکا- بابلسر)
بررسی عوامل کنترل کننده ویژگی های رسوبی و ژئوشیمیایی دریاچه ارومیه
پتانسیل سنجی آزمایشگاه شیمی دریای مرکز ملی اقیانوس شناسی در اندازه گیری
PAHs,PCBs
پروتئینهای استرس به عنوان نشانگر فشارهای محیطی و پیش آگهی تخریب در مرجان های خلیج فارس
تهیه میدان باد ماهواره ای 
در دریاهای ایرانQuikSCAT
مطالعه روند تغییرات فصلی پارامترهای فیزیکی آب خلیج چابهار
   
تحلیل حدی باد و موج به تفکیک جهت در دریاهای ایران
بررسی واکنش های هیدرولیکی موج شکن های سکویی شکل‌پذیر با استفاده از نتایج آزمایشگاهی
 

بررسی آبسنگ های مرجانی در آبهای ایرانی خلیج فارس فاز اول: جزیره کیش، جزیره لارک و خلیج نایبند

 

بررسی داده های فیزیکی گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس در تابستان 1388

 

بررسی برخی از فاکتورهای زیستی و شیمیایی آب دریا در هنگام گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس (تابستان 1388)

امکان سنجی تعیین رابطه ای جهت تعیین فرمول طیف موج در آب های ایران (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)

طراحی موج شکن شناور

توسعه بانک اطلاعاتی گشت های دریایی کشور

تهیه اطلس امواج خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزرایران

بررسی وجود ترکیب هموتائورین با خاصیت درمانی آلزایمر در برخی از جلبک های دریایی بومی ایران

اعتبارسنجی روش های مختلف استخراج هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای در رسوبات دریایی

بررسی ریسک و مدلسازی عددی سونامی در دریای خزر

بررسي هيدروكربن های آروماتیكي حلقویPAHs در رسوبات محدوده بين جزرومدي منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی 

توسعه مدل عددی پیش بینی امواج ناشی از باد در شمال اقیانوس هند

تهیه مدل عددی برای شبیه سازی رفتار هیدرودینامیکی اجسام صلب شناورتحت تاثیر امواج ناشی از سونامی

بررسی نفوذ آب شور به منابع آب شیرین در منطقه چابهار - نوبت اول

       

تعیین تأثیر اعداد بدون بعد عمق استغراق نسبی و عدد کلوگان-کارپنتر بر نحوه شکل گيری گردابه ها در اطراف موج شکن های مغروق قائم با استفاده ازمدل سازی عددی 

بانک اطلاعاتی اسناد تاریخی خلیج فارس

بررسی رابطه بین تغییرات بلوم های کلروفیل حاصل از مونسون در شمال اقیانوس هند با دمای سطح آب و میدان باد حاصل از داده های ماهواره ای

بررسی تغییرات الگوی پراکنش کلروفیل درجنوب دریایخزر در نتیجه هجوم شانه دار با استفاده از داده های ماهواره ای

       
   

بررسی رسوب شناسی و الگوی پراکنش رسوبات در فلات قاره )سواحل ایران(دریای عمان

شناخت عوارض ناشی از جریانات شکافنده درسواحل ایرانی دریای خزر 

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.