EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 مؤسسه بين‌المللی اقيانوسی (IOI) کمينه
 
 
مؤسسه بین‌المللی اقیانوسی(IOI) یک مرکز آموزشی تحقیقاتی شناخته شده و معتبر بین‌المللی است که مورد حمایت بسیاری از سازمانهای بین‌المللی از جمله کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو (IOC) میباشد. مؤسسه بین‌المللی اقیانوسی در سال 1972 به عنوان یك سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی تأسیس گردید و مقر آن طی موافقنامهای با دولت مالت در این كشور مستقر است.
اهداف این مؤسسه بین‌المللی عبارتند از: مشاركت در مسایل مربوط به نظارت بر اقیانوسها از طریق وظایف و فعالیتهای IOI؛ نظارت بر اجرای پیماننامهها و تفاهمنامههای بین‌المللی مرتبط با اقیانوسها تحت رهبری منشور ملل متحد و حقوق دریاها، و همچنین مشاركت در گفتگوهای سیاسی سازمان ملل متحد و میزگردهای بین‌المللی در رابطه با اقیانوسها؛ تحرك بخشیدن به تمایلات سیاسی جهت اجرایی شدن طرحهای ملی و منطقهای و تفاهمنامههای بین‌المللی در رابطه با مدیریت و استفاده پایدار از اقیانوسها، سواحل و جزایر از طریق یك شبكه جهانی متشكل از مراكز عملیاتی؛ افزایش آگاهی در مورد استفاده صلحآمیز از اقیانوسها، حمایت و حفاظت از آنها و همچنین توسعه پایدار منابع آن مطابق بر اصل میراث مشترك انسان؛ انتشار اطلاعات، تقسیم دانش و تجربه، مشاركت در توسعه و رشد كشورهای در حال توسعه از طریق ایجاد موسسات و شبكه در سطوح ملی و منطقهای؛ پاسخ به نیازهای كشورهای در حال توسعه مخصوصاً جوامع ساحلی و زنان از طریق افزایش تواناییهای آنها به منظور توسعه و مدیریت پایدار اقیانوسها و منابع ساحلی.
این مؤسسه با برگزاری برنامههای آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی، سازماندهی كنفرانسها و جلسات، جذب مشاركتهای بین‌المللی، ایجاد ارتباطات و یافتن منابع مالی جهت فعالیتهای مراكز عملیاتی خود برای رسیدن به اهدافش تلاش میكند.
در حال حاضر این مؤسسه دارای 25 مركز عملیاتی و 5 دفتر کانونی در سراسر جهان است (استرالیا، اسلونی، آفریقای جنوبی، آلمان، اندونزی، اوكراین، برزیل، تایلند، جمهوری اسلامی ایران، جزایر اقیانوس آرام، چین، روسیه، رومانی، ژاپن، سنگال، سوئد، كانادا، كاستاریكا، كنیا، مالتا، نیجریه، هند و ولگا).
 
مركز عملیاتی موسسه بین‌المللی اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران (IOI-IR. Iran)
مركز عملیاتی IOI جمهوری اسلامی ایران طی تفاهمنامه پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی با مؤسسه بین‌المللی اقیانوسشناسی در سال 2002 میلادی (1381) در ژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی تأسیس گردید. حوزه فعالیت این مرکز شامل خلیج فارس و دریای عمان است و لذا حفظ این موقعیت برای جمهوری اسلامی ایران خصوصاً با توجه به ضرورت صیانت از نام خلیج فارس، دارای اهمیت ویژه ای است. اهداف این مركز عملیاتی ترویج مؤثر و علمی مدیریت اقیانوسشناسی و منابع ساحلی، کمک به ریشهكن كردن فقر در مناطق ساحلی، حفاظت مؤثر از محیط زیست دریایی به عنوان میراث مشترك نسلها و تسهیل مبادله دانش و اطلاعات است.
پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی و مرکز عملیاتی IOI ایران تاکنون و با همکاری و حمایت های مالی موسسه بین المللی اقیانوسی (IOI) کارگاه های آموزشی ویژه زنان و جوانان و کودکان را در شهرهای بندرعباس، چابهار، بوشهر و رشت برگزار نموده است.

 

 
 
مؤسسه بین‌المللی اقیانوسی(IOI) یک مرکز آموزشی تحقیقاتی شناخته شده و معتبر بین‌المللی است که مورد حمایت بسیاری از سازمانهای بین‌المللی از جمله کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو (IOC) میباشد. مؤسسه بین‌المللی اقیانوسی در سال 1972 به عنوان یك سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی تأسیس گردید و مقر آن طی موافقنامهای با دولت مالت در این كشور مستقر است.
اهداف این مؤسسه بین‌المللی عبارتند از: مشاركت در مسایل مربوط به نظارت بر اقیانوسها از طریق وظایف و فعالیتهای IOI؛ نظارت بر اجرای پیماننامهها و تفاهمنامههای بین‌المللی مرتبط با اقیانوسها تحت رهبری منشور ملل متحد و حقوق دریاها، و همچنین مشاركت در گفتگوهای سیاسی سازمان ملل متحد و میزگردهای بین‌المللی در رابطه با اقیانوسها؛ تحرك بخشیدن به تمایلات سیاسی جهت اجرایی شدن طرحهای ملی و منطقهای و تفاهمنامههای بین‌المللی در رابطه با مدیریت و استفاده پایدار از اقیانوسها، سواحل و جزایر از طریق یك شبكه جهانی متشكل از مراكز عملیاتی؛ افزایش آگاهی در مورد استفاده صلحآمیز از اقیانوسها، حمایت و حفاظت از آنها و همچنین توسعه پایدار منابع آن مطابق بر اصل میراث مشترك انسان؛ انتشار اطلاعات، تقسیم دانش و تجربه، مشاركت در توسعه و رشد كشورهای در حال توسعه از طریق ایجاد موسسات و شبكه در سطوح ملی و منطقهای؛ پاسخ به نیازهای كشورهای در حال توسعه مخصوصاً جوامع ساحلی و زنان از طریق افزایش تواناییهای آنها به منظور توسعه و مدیریت پایدار اقیانوسها و منابع ساحلی.
این مؤسسه با برگزاری برنامههای آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی، سازماندهی كنفرانسها و جلسات، جذب مشاركتهای بین‌المللی، ایجاد ارتباطات و یافتن منابع مالی جهت فعالیتهای مراكز عملیاتی خود برای رسیدن به اهدافش تلاش میكند.
در حال حاضر این مؤسسه دارای 25 مركز عملیاتی و 5 دفتر کانونی در سراسر جهان است (استرالیا، اسلونی، آفریقای جنوبی، آلمان، اندونزی، اوكراین، برزیل، تایلند، جمهوری اسلامی ایران، جزایر اقیانوس آرام، چین، روسیه، رومانی، ژاپن، سنگال، سوئد، كانادا، كاستاریكا، كنیا، مالتا، نیجریه، هند و ولگا).
 
مركز عملیاتی موسسه بین‌المللی اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران (IOI-IR. Iran)
مركز عملیاتی IOI جمهوری اسلامی ایران طی تفاهمنامه پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی با مؤسسه بین‌المللی اقیانوسشناسی در سال 2002 میلادی (1381) در ژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی تأسیس گردید. حوزه فعالیت این مرکز شامل خلیج فارس و دریای عمان است و لذا حفظ این موقعیت برای جمهوری اسلامی ایران خصوصاً با توجه به ضرورت صیانت از نام خلیج فارس، دارای اهمیت ویژه ای است. اهداف این مركز عملیاتی ترویج مؤثر و علمی مدیریت اقیانوسشناسی و منابع ساحلی، کمک به ریشهكن كردن فقر در مناطق ساحلی، حفاظت مؤثر از محیط زیست دریایی به عنوان میراث مشترك نسلها و تسهیل مبادله دانش و اطلاعات است.
پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی و مرکز عملیاتی IOI ایران تاکنون و با همکاری و حمایت های مالی موسسه بین المللی اقیانوسی (IOI) کارگاه های آموزشی ویژه زنان و جوانان و کودکان را در شهرهای بندرعباس، چابهار، بوشهر و رشت برگزار نموده است.

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.